BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

1. GS.TS. Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

2. GS.TS. Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3. PGS.TS. Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

4. GS.TS Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

5. GS.TS Đỗ Như Tráng, Hội Cơ học Đá Việt Nam

6. PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7. PGS. TS Đỗ Văn Bình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8. PGS.TS Nguyễn Công Giang, Hội Công trình ngầm Việt Nam

9. PGS.TS Phùng Mạnh Đắc, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam

10. PGS.TS Phạm Văn Hòa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11. PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam

12. PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13. PGS.TS Nguyễn Phương, Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam

14. PGS.TS Đặng Trung Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

15. PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam

16. PGS.TS Lê Đức Tình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

17. PGS.TS Nguyễn Như Trung, Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam

18. PGS.TS Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

19. TS Trần Thị Phúc An, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

20. TS Lê Hồng Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

21. TS Đỗ Huy Cường, Viện Địa chất và Địa vật lý biển

22. TS Công Tiến Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

23. TS Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

24. TS Ngô Hồng Điệp, Trường Đại học Thủ Dầu Một

25. TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

26. TS Nguyễn Đắc Đồng, Tổng hội Địa chất Việt Nam

27. TS Lê Quốc Hùng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

28. TS Lê Đại Ngọc, Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu

29. TS Đào Hồng Quảng, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

30. TS Lê Văn Quyển, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam

31. TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

32. TS Đặng Kim Triết, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

BAN KHOA HỌC

Trưởng ban

1. GS.TS. Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó trưởng ban

2. PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

3. GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. GS.TS Võ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. GS.TS Trương Xuân Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. GS.TS Đỗ Như Tráng, Hội Cơ học Đá Việt Nam

7. PGS.TS Đỗ Văn Bình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8. PGS.TS Phùng Mạnh Đắc, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam

9. PGS.TS Phạm Văn Hòa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10. PGS.TS Lê Văn Hưng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11. PGS.TS Hoàng Văn Long, Viện Dầu khí Việt Nam

12. PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13. PGS.TS Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

14. PGS.TS Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

15. PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

16. PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

17. PGS.TS Ngô Xuân Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

18. PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam

19. PGS.TS Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

20. PGS.TS Nguyễn Văn Xô, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

21. TS Lê Hồng Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

22. TS Đỗ Huy Cường, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

23. TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

24. TS Công Tiến Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

25. TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

26. TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

27. TS Phạm Đức Thọ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

28. TS Lê Minh Thống, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

BAN BIÊN TẬP

Trưởng ban

1. TS. Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

2. TS. Nguyễn Viết Nghĩa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

3. PGS.TS Tống Thị Thanh Hương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. PGS.TS Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7. TS Tô Xuân Bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8. TS Nguyễn Thị Mai Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9. TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10. TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11. TS Phạm Đức Thọ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

1. PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

2. TS. Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

3. PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. TS Tô Xuân Bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. TS Lê Quang Duyến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7. TS Nguyễn Duy Huy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8. TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9. TS Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10. TS Phạm Đức Thọ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11. ThS Hoàng Thu Hằng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

12. ThS Nguyễn Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13. ThS Phạm Đức Nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất