BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

1. GS.TS. Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

2. GS.TS. Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3. PGS.TS. Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

4. GS.TS. Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

5. GS.TS. Nguyễn Quang Phích, Hội Công trình ngầm Việt Nam

6. PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt Nam

7. PGS.TS. Đoàn Văn Cánh, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam

8. PGS.TS. Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam

9. PGS.TS. Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện HL KH&CN Việt Nam; Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam

10. TS. Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

11. TS. Trần Xuân Hòa, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam

12. TS. Hoàng Văn Khoa, Tổng hội Địa chất Việt Nam

13. TS. Đỗ Hồng Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

14. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

15. TS. Lê Văn Quyển, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam

16. TS. Trịnh Hải Sơn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ TNMT

17. TS. Nguyễn Quốc Thập, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

18. TS. Đặng Kim Triết, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

19. TS. Trần Văn Trung, Trường Đại học Thủ Dầu Một

20. TS. Đỗ Trọng Tuấn, Trường Đại học Đông Á

21. TS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện Dầu khí Việt Nam

BAN KHOA HỌC

Trưởng ban

1. GS.TS. Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó trưởng ban

2. PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

3. GS.TSKH. Hoàng Ngọc Hà, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. GS.TS. Võ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. GS.TS. Trương Xuân Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. GS.TS. Đỗ Như Tráng, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

7. PGS.TS. Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8. PGS.TS. Đỗ Văn Bình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9. PGS.TS. Phùng Mạnh Đắc, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam

10. PGS.TS. Phạm Văn Hòa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11. PGS.TSKH Hà Minh Hòa, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

12. PGS.TS. Lê Văn Hưng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13. PGS.TS. Hoàng Văn Long, Viện Dầu khí Việt Nam

14. PGS.TS. Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

15. PGS.TS. Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

16. PGS.TS. Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

17. PGS.TS. Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

18. PGS.TS. Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

19. PGS.TS. Ngô Xuân Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

20. PGS.TS. Đặng Trung Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

21. PGS.TS. Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam

22. PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

23. TS. Lê Hồng Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

24. TS. Trần Quốc Cường, Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt Nam

25. TS. Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

26. TS. Công Tiến Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

27. TS. Trần Tuấn Dũng, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện HL KH&CN Việt Nam

28. TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

29. TS. Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

30. TS. Bùi Thị Thu Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

31. TS. Nguyễn Thế Truyện, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

32. TS. Nguyễn Văn Xô, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

BAN BIÊN TẬP

Trưởng ban

1.TS. Nguyễn Viết Nghĩa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

2. TS. Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

3. PGS.TS. Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. PGS.TS. Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. PGS.TS. Trần Tuấn Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. PGS.TS. Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7. PGS.TS. Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8. TS. Nguyễn Thị Mai Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9. TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10. TS. Phạm Trung Kiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11. TS. Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

1. PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

2. TS. Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

3. PGS.TS. Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. PGS.TS. Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. TS. Tô Xuân Bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. TS. Nguyễn Trọng Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7. TS. Lê Quang Duyến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8. TS. Nguyễn Duy Huy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9. TS. Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10. TS. Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11. TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

12. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13. ThS. Hoàng Thu Hằng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

14. ThS. Nguyễn Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

15. ThS. Phạm Đức Nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất